ALGEMENE VOORWAARDEN

 

A.    Algemeen

 

 

1.   Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart  men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

2.   Alle tussen MARTIN GAUS HONDENSCHOOL EINDHOVEN en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

3.   Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.  

4.   Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede een  entingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Een niet volledig geënte hond wordt niet toegelaten tot de training.

5.   Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeen komst mede te ondertekenen.

6.   Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

7.   Toezeggingen van instructeurs van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar (Veronica van Ameijde) deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

8.   De gegevens van de aanmelding worden alléén gebruikt voor onderlinge communicatie tussen cursist(en) en Veronica van Ameijde en worden niet aan derden verstrekt.

 

B.     Cursus

 

1.   De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.

2.   Cursisten dienen altijd cursusgelden per bank te voldoen vóór aanvang van de cursus, of anders contant op de startdag voorafgaand aan de les. Bij gebreke daarvan kan de cursist niet tot de les worden toegelaten.

3.   Indien door ziekte of overmacht van de cursist en/of de hond de cursus moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratie kosten.

4.   Het inhalen van gemiste lessen kan in overleg met en naar inzicht van de trainer(s).

5.   Indien een les niet, of later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen, behoudens in geval van aantoonbare ziekte of overmacht.

6.   Indien door ziekte of overmacht v.d. trainer(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden v.d. trainer(s) ingehaald kunnen worden.

 

C.     Reglement van orde

 

1.   Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

2.   Op het terrein van de hondenschool dienen de honden - behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s) aangelijnd te zijn.

3.   De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.

4.   De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

5.   De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.

6.   Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

7.   Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

8.   In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.

9.   De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

10.  Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.

 

D.    Klachtenregeling 

1.   Wij streven naar 100% tevredenheid, maar werken met mensen is mensenwerk en dus  kan het toch een keer voorkomen dat wij niet aan uw verwachtingen (kunnen) voldoen. Maak dit dan eerst bespreekbaar met Veronica van Ameijde.

We zoeken graag eerst samen met u naar een goede oplossing.

2.   Indien u na het mondeling persoonlijk overleg nog ontevreden blijft over onze dienstverlening, dan kunt u een officiële klacht indienen bij Martin Gaus Hondenschool Eindhoven e.o.

3.   Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden en worden enkel in behandeling genomen gedurende de looptijd van de cursus of tot maximaal een maand erna.

4.   Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst waarin aangegeven staat wat uw klacht is en op welke wijze en wanneer wij inhoudelijk terugkoppeling geven over uw klacht.

 

 

Algemene Voorwaarden Martin Gaus Hondenschool Eindhoven, 2022

VERDER :

 

*    Men moet zich realiseren dat men onder álle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door úw hond, zie hierboven vermeld punt A.4.4.

*    Bij voorkeur alle gezinsleden mee naar cursus, men dient zich echter te allen tijde verantwoord te gedragen en aan de voorschriften te houden.

*    HOUD HONDEN AANGELIJND

      EN HOUD VOLDOENDE AFSTAND (minimaal 3 meter) van andere honden.

De MARTIN GAUS Hondenschool Eindhoven houdt zich NIET aansprakelijk indien u ervoor kiest om deze regels niet in acht te nemen in het belang van uw eigen en andere honden. Indien men ervoor kiest zich niet aan deze veiligheidsregels te houden en een hond daardoor schade veroorzaakt, is/zijn de betreffende eigena(a)r(en) verantwoordelijk en aansprakelijk, zie ook punt A.4.4.

*    Houd de weersverwachtingen in de gaten en pas uw kleding & schoeisel daarop aan. Bedenk daarbij dat trainen met een paraplu erg onpraktisch is; men heeft beide handen nodig. Denk ook aan handdoeken om de hond schoon of droog te wrijven.

*    Vervoer uw hond veilig, maak gebruik van een bench of hondenrek. 

*    Kom alstublieft RUIM op tijd zodat u in uw eigen tijd de hond kunt uitlaten. Het is voor iedereen prettig als de lessen op tijd beginnen en niet uitlopen.

 

Algemene Voorwaarden Martin Gaus Hondenschool Eindhoven, 2022